Sus sau jos

Sus

Sus

sau

Jos

Jos

Altele la Carmen.